ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์พิเชฏฐ์ พรหมดวง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าไม้ลุง หม่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธี จัดโดยอำเภอหางดง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

อาจารย์พิเชฏฐ์ พรหมดวง ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา นำบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านท่าไม้ลุง หม่ 7 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวนิติยา พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธี

จัดโดยอำเภอหางดง วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณอาจารย์ ดร.พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ, อาจารย์รัฐนันท์ วุฒิเดช และอาจารย์ดนุพล วันชัยสถิร สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#ProudtobeNCU

Read More