ข่าวสารและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และสำนักกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดี นางสาวนภัสวรรณ สีคำดี

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในโอกาสได้รับ "รางวัลชมเชย กระทรวงศึกษาธิการ" ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

Read More